Холбоо барих

Өргөдлийн маягт

1-01-2020, 17:04
Нийтэлсэн: courtzam
Үзсэн: 89
Сэтгэгдэл: 0
Мэдээг хэвлэх

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн

эвлэрүүлэн зуучлалд өргөдөл гаргах нь 

 

.....он....сар....өдөр                            Замын-Үүд сум

 

1.Өргөдөл гаргагч:

...........................аймаг/нийслэл.............. сум/дүүрэг .............баг/хороо .............

хороолол ............ байр/гудамж ............... тоотот оршин суух ................ регистрийн

дугаартай /ургийн овог/ ....................... /эцэг, эхийн нэр/ ..................... /өөрийн нэр/

..................... харилцах утасны дугаар ..................................

2. Өргөдөл гаргагчийн төлөөлөгч:

...........................аймаг/нийслэл.............. сум/дүүрэг .............баг/хороо .............

хороолол ............ байр/гудамж ............... тоотот оршин суух ................ регистрийн

дугаартай /ургийн овог/ ....................... /эцэг, эхийн нэр/ ..................... /өөрийн нэр/

..................... харилцах утасны дугаар ..................................

3. Эвлэрэлд урьж байгаа тал:

...........................аймаг/нийслэл.............. сум/дүүрэг .............баг/хороо .............

хороолол ............ байр/гудамж ............... тоотот оршин суух ................ регистрийн

дугаартай /ургийн овог/ ....................... /эцэг, эхийн нэр/ ..................... /өөрийн нэр/

..................... харилцах утасны дугаар ..................................

Маргааны агуулга:

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

Өргөдөлд хавсаргасан баримт:

1..................................................

2..................................................

Бүгд...... хуудас баримт хавсаргав.

 

Өргөдөл гаргагч:..................................Овог.............................................Нэр

Үнэлгээгээр: